NNCs betingelser

Disse betingelser er gyldige fra 1. februar 2019 og erstatter alle tidligere versioner.

 

Om NNC

No Name Company ApS (NNC / os / vi) har til hensigt at levere betalingssytemer indenfor en lang række forskellige brancher og sikre at vores kunder får kvalitetsløsninger, som passer til den enkelte virksomhed.

Vi udbyder et online system (Prime Drive), via primedrive.dk kombineret med en række stationære- og mobilekasseapparater og applikationer, som kan tilpasses efter den enkelte virksomheds behov.

Prime Drive og vores tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores produkter, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til Prime Drive.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter dig/din virksomhed acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse betingelser for de enkelte produkter.

Brug af Prime Drive og køb af tillægsprodukter og -ydelser

 

NNC giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Prime Drive. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Prime Drive må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Prime Drive eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med NNC.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at NNC kan justere priserne, således at NNC stilles uændret. NNC har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores hjemmeside.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk NNC lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed

Disse betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Prime Drive eller i øvrigt benytter sig af Prime Drive. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte NNC support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Prime Drive og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige eller ændre dit abonnement i Prime Drive ved direkte kontakt til os via mail: kontakt@nncss.dk eller tlf: +45 71 74 71 99. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

NNC kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

NNC har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. NNC har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i NNC, kan findes her.

Kundens data

De informationer du indtaster i Prime Drive eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. NNC kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i Prime Drive kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information du sender til os eller indtaster på vores hjemmeside (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Ingen af Kundens data i selve Prime Drive vil blive slettet.

Hvis NNC ønsker at lukke adgangen til Prime Drive kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Prime Drive.

 

 

Opdateringer og driftsstabilitet

NNC forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Prime Drive. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Prime Drive og vores hjemmesides mens opdateringer foretages. NNC tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Prime Drive, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

NNC har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Prime Drive, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. NNC forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af Prime Drive

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Prime Drive foregår helt på eget ansvar. NNC kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Prime Drive.

NNC fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for NNCs kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. NNC hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Prime Drive.

Brug af Prime Drive og anden kommunikation med NNC, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og NNC kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at tjekke med en revisor, eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores hjemmeside, i Prime Driver eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af NNC Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, hjælpen du kan få i NNC Support er til enhver tid vejledende, hvorfor det altid er en god ide at tjekke med en revisor eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra NNC Support foregår helt på eget ansvar og NNC kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer NNC ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Prime Drive og alt materiale på hjemmesiden og i Prime Drive. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Prime Drive eller andet materiale på hjemmesiden eller Prime Drive til Kunden.

Kunden giver NNC og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Prime Drive og vores hjemmesides, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i Prime Drive er reguleret i Databehandleraftalen imellem NNC og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

NNCs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

NNC kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside. Brug af Prime Drive og/eller vores hjemmeside efter en ændring af betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede betingelser.

 

 

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og NNC skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.